Főoldal Oldaltérkép Elérhetőségek
Tagság/Tagfelvétel

Tagság/Tagfelvétel

A tag felvételéről belépési nyilatkozat alapján a Közgyűlés dönt minősített szótöbbséggel az erre vonatkozó belépési nyilatkozat benyújtását követő első ülésen. A belépési nyilatkozatot mellékleteivel együtt az Egyesület Elnökéhez címezve kell benyújtani, eljuttatni, a Munkaszervezeten keresztül.

Tagjegyzék (2017. november 22-i állapot szerint)

TAGJEGYZÉK

Tagság létesítéséhez, illetve megszüntetéséhez kapcsolódó nyomtatványok (2017. november 22.)

Belépési nyilatkozat magánszemély (őstermelő, egyéni vállalkozó)

Belépési nyilatkozat üzleti szféra (nonprofit kft)

Belépési nyilatkozat civil szféra (nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás)

Ajánlás magánszemély (őstermelő, egyéni vállalkozó)

Ajánlás üzleti szféra (nonprofit kft)

Ajánlás civil szféra (nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás)

Kilépési nyilatkozat (civil szféra, üzleti szféra)

Kilépési nyilatkozat (magánszemély, őstermelő, egyéni vállalkozó)

 

FIGYELEM! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy már meglévő tagság esetén, a tagsági igazolás kiállítása email-ben, postai úton vagy személyesen előre egyeztett időpontban (30/831-0186) igényelhető Tatár Szilvia munkaszervezet vezetőtől! Tagsági igazolást abban az esetben tudunk kiadni, amennyiben tagdíjfizetési elmaradása nincs!


A belépési nyilatkozathoz csatolni kell:
• az Egyesület legalább két tagjának előzetes írásos ajánlását
• jogi személyek illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet létezését, képviselőjének nevét igazoló okiratot, valamint
• gazdasági társaság, önkormányzat esetén a képviselő aláírási címpéldányát, valamint
• az üzleti szférába tartozók esetében egy nyilatkozatot, miszerint nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt, nincs lejárt tartozása.
 

Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet:
• aki, amely a belépési nyilatkozatban elfogadja az Egyesület alapszabályát, és a tagsági jogviszonyból eredő kötelezettségek teljesítését vállalja, és
• természetes személy tagok esetében, aki cselekvőképes, a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és
• belépési nyilatkozatban vállalja, hogy részt vesz az Egyesület munkájában, fizeti a tagdíjat, és
• a felvételéhez az Egyesület legalább 2 tagjának előzetes írásos – felvételre vonatkozó - ajánlását megkapta, és
• az üzleti szférába tartozó tagok esetében az, amely nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt, nincs lejárt tartozása.
A tagsági jogviszony a Közgyűlés felvételről való döntésének napjával jön létre.
Az Egyesület tagságán belül a civil és üzleti szféra együttes aránya legalább a teljes tagság 60 %-a.
 

Az Egyesület tagjainak jogai:
• részt vehet az Egyesület tevékenységében, rendezvényein, a Közgyűlés határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban,
• ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására,
• felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Elnökség 30 napon belül köteles választ adni,
• választhat, és választható az Egyesület szerveibe, illetve tisztségeire, amennyiben ezt a vonatkozó jogszabály, Alapszabály nem korlátozza,
• indítványt, javaslatot tehet a Közgyűlés és az Elnökség, a Felügyelő Bizottság részére,
• igénybe veheti az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokat, kedvezményeket,
• a Munkaszervezet székhelyén betekinthet az Egyesület nyilvántartásaiba, irataiba az Egyesület Elnökével történt előzetes egyeztetést követően az Elnök jelenlétében.
Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező tagok tagsági jogaikat képviselőjük útján gyakorolhatják.
 

Az Egyesület tagjának kötelezettségei:
• a tag köteles az Egyesület Alapszabályát, határozatait, az Elnökség határozatait betartani,
• a tag köteles az Egyesület munkájában részt venni,
• a tag köteles az Egyesület céljainak megvalósításában részt venni,
• a tag köteles betartani azt az alapszabályi rendelkezést, miszerint az Egyesület nevében a sajtó képviselői részére csak az Egyesület képviselője tehet nyilatkozatot, adhat felvilágosítást,
• a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet köteles haladéktalanul bejelenteni az Elnökségnek, ha képviselőjének képviseleti joga megszűnt, és köteles az új képviselő személyét bejelenteni,
• a tag köteles magatartásával, tevékenységével az Egyesület jó hírnevét öregbíteni,
• a tag köteles a tagdíjat megfizetni.
A tagsági jogviszony megszűnik:
• a természetes személy tag halálával, a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megszűnésével,
• a tag kilépésével,
• a tag kizárásával,
• az Egyesület megszűnésével.
 

A tag kizárásáról az Elnökség jogosult dönteni, egyhangú döntéssel.
 

© 2019. Mezofoldihid.hu Minden jog fenntartva!
Honlapkészítés: Liw Webstudio